Wynagrodzenie za wykonane usługi prawne ustalane jest  po analizie sprawy – zależnie od stanu jej skomplikowania i zaawansowania oraz nakładu pracy adwokata.

 

Możliwe są następujące formy płatności wynagrodzenia jak w szczególności:

  1. Wynagrodzenie ryczałtowe – polega na zapłacie stałej stawki za usługi prawne – płatność może być jednorazowa lub co miesięczna, zależnie od rodzaju zlecenia.

  2. Wynagrodzenie według stawki godzinowej – ustalane jest w oparciu o ilość czasu koniecznego do wykonania usługi na rzecz klienta.

  3. Wynagrodzenie Success fee – ustalane jest zazwyczaj jako procent od zasądzonej sumy pieniężnej w przypadku wygrania sprawy, płatne obok wynagrodzenia ryczałtowego.

 

Forma płatności ustalana jest na spotkaniu z klientem, po jego akceptacji.

Wynagrodzenie powiększane jest o wysokość kosztów i wydatków niezbędnych do wykonania zlecenia, w tym koszty dojazdów czy wysyłki korespondencji, a także kosztów ponoszonych bezpośrednio przez stronę w toku postępowania jak opłaty sądowe i skarbowe, zaliczki na biegłego, świadków.