Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie


Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie określa:

1) stawki minimalne opłat za czynności adwokackie, zwane dalej „stawkami minimalnymi”;
2) wysokość opłat za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości, zwanych dalej „opłatami”.

 

ZASADY OGÓLNE

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPRAWY

STAWKA MINIMALNA

do 500 zł

90 zł

powyżej 500 zł do 1 500 zł

270 zł

powyżej 1 500 zł do 5 000 zł

900 zł

powyżej 5 000 zł do 10 000 zł

1 800 zł

powyżej 10 000 zł do 50 000 zł

3 600 zł

powyżej 50 000 zł do 200 000 zł

5 400 zł

powyżej 200 000 zł

14 400 zł

 powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł

10 800 zł

powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł

15 000 zł

powyżej 5 000 000 zł

25 000 zł

 

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU SPRAWY

w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym

STAWKA MINIMALNA

do 500 zł

60 zł

powyżej 500 zł do 1500 zł

180 zł

powyżej 1500 zł do 5000 zł

600 zł

powyżej 5000 zł do 10 000 zł

1 200 zł

powyżej 10 000 zł do 50 000 zł

2 400 zł

powyżej 50 000 zł do 200 000 zł

3 600 zł

powyżej 200 000 zł

7 200 zł

W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu lub zarzutów opłatę ustala się na zasadach ogólnych

 

STAWKI MINIMALNE W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

rozwód i unieważnienie małżeństwa

 Stawki obejmują również wynagrodzenie od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie, z wyjątkiem roszczeń przewidzianych w art. 58 §2 i 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, od których pobiera się także wynagrodzenie określone w tej tabeli.

720 zł

stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa

720 zł

przysposobienie

360 zł

pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka

240 zł

ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia

Stawki obejmują w sprawach o ustalenie ojcostwa również roszczenia majątkowe strony powodowej.

480 zł

rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym

480 zł

ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami

720 zł

podział majątku wspólnego między małżonkami

w wypadku zgodnego wniosku małżonków

Stawka obliczona od wartości udziału (tak jak wg stawki zamieszczonej w tabeli zasady ogólne – wartość przedmiotu sprawy)

50% stawki obliczonej od wartości udziału (tak jak wg stawki zamieszczonej w tabeli zasady ogólne – wartość przedmiotu sprawy)

alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka

Stawki ustala się od wartości przedmiotu sprawy, jeżeli obowiązek zwrotu kosztów obciąża osobę zobowiązaną do alimentów lub małżonka, którego wynagrodzenie za pracę ma być wypłacone do rąk drugiego współmałżonka.

120 zł

 

STAWKI MINIMALNE ZA PROWADZENIE SPRAW Z ZAKRESU WŁASNOŚCI, INNYCH PRAW RZECZOWYCH I PRAWA O KSIĘGACH WIECZYSTYCH

o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości

50% stawki obliczonej tak jak wg stawki zamieszczonej w tabeli zasady ogólne – wartość przedmiotu sprawy

o rozgraniczenie

720 zł

dotyczących służebności

480 zł

o naruszenie posiadania

320 zł

o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów

240 zł

o zniesienie współwłasności

w wypadku zgodnego wniosku uczestników

Stawka obliczona od wartości udziału współwłaściciela zastępowanego przez adwokata lub radcę prawnego (tak jak wg stawki zamieszczonej w tabeli zasady ogólne – wartość przedmiotu sprawy)

50% stawki obliczonej od wartości udziału współwłaściciela zastępowanego przez adwokata lub radcę prawnego (tak jak wg stawki zamieszczonej w tabeli zasady ogólne – wartość przedmiotu sprawy)

związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub zarządem rzeczą wspólną

480 zł

o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym

50% stawki obliczonej od wartości prawa dotkniętego niezgodnością (tak jak wg stawki zamieszczonej w tabeli zasady ogólne – wartość przedmiotu sprawy)

 

STAWKI MINIMALNE ZA PROWADZENIE SPRAW Z ZAKRESU PRAWA SPADKOWEGO

o zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych

120 zł

o stwierdzenie nabycia spadku

jeżeli przedmiotem postępowania jest również ważność testamentu

120 zł

720 zł

o dział spadku

w wypadku działu na zgodny wniosek uczestników postępowania

Stawka obliczona od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez adwokata (tak jak wg stawki zamieszczonej w tabeli zasady ogólne – wartość przedmiotu sprawy)

50% stawki obliczonej od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez adwokata (tak jak wg stawki zamieszczonej w tabeli zasady ogólne – wartość przedmiotu sprawy)

 

STAWKI MINIMALNE W SPRAWACH O OPRÓŻNIENIE LOKALU LUB WYDANIE NIERUCHOMOŚCI

opróżnienie lokalu mieszkalnego

240 zł

wydanie nieruchomości rolnej

720 zł

wydanie innej nieruchomości i opróżnienie lokalu użytkowego

Stawka obliczona od wartości sześciomiesięcznego czynszu (tak jak wg stawki zamieszczonej w tabeli zasady ogólne – wartość przedmiotu sprawy)

 

STAWKI MINIMALNE W INNYCH SPRAWACH

o uchylenie uchwały organu spółdzielni

360 zł

o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich

720 zł

Z zakresu postępowania nieprocesowego w sprawie niewymienionej odrębnie

240 zł

o uchylenie wyroku sądu polubownego

2 400 zł

z zakresu postępowania układowego lub upadłościowego

3 600 zł

o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego

480 zł

egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości

egzekucyjnych przy egzekucji innego rodzaju niż z nieruchomości

50% stawki obliczonej tak jak wg stawki zamieszczonej w tabeli zasady ogólne – wartość przedmiotu sprawy

25% stawki obliczonej tak jak wg stawki zamieszczonej w tabeli zasady ogólne – wartość przedmiotu sprawy

ze skargi na czynności komornika

80 zł

rejestracji spółki

rejestracji spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym

2 400 zł

1 200 zł

rejestracji spółdzielni

2 400 zł

innych rejestracji

1 200 zł

zmiany w rejestrze

w przypadku zmiany w rejestrze przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym

720 zł

360 zł

o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności

120 zł

o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu

120 zł

o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa

120 zł

o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego

960 zł

o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji

1 200 zł

o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji

1 680 zł

o stwierdzenie prawa korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego albo prawa używania znaku towarowego lub oznaczenia geograficznego bądź utraty prawa używania oznaczenia geograficznego

1 440 zł

o przeniesienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji

1 680 zł

o uchylenie uchwały wspólników bądź akcjonariuszy i o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników bądź akcjonariuszy

1 080 zł

o wyłączenie wspólnika

1 080 zł

o rozwiązanie spółki kapitałowej

1 080 zł

o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej

300 zł

o odszkodowanie lub zadośćuczynienie związane z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania

240 zł

o ubezwłasnowolnienie

480 zł

o uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu oraz rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego

360 zł

Stawki w sprawach o uchylenie uchwały organu spółdzielni, o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich i o naruszenie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, nie obejmują opłat od roszczeń majątkowych dochodzonych łącznie.

 

STAWKI MINIMALNE W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY

o nawiązanie umowy o pracę, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, przywrócenie do pracy lub ustalenie sposobu ustania stosunku pracy

180 zł

wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie inne niż dochodzone w związku z wypadkiem przy pracy

75% stawki obliczonej od wartości wynagrodzenia lub odszkodowania będącego przedmiotem sprawy (tak jak wg stawki zamieszczonej w tabeli zasady ogólne – wartość przedmiotu sprawy)

inne roszczenia niemajątkowe

120 zł

ustalenie wypadku przy pracy, jeżeli nie jest połączone z dochodzeniem odszkodowania lub renty

240 zł

świadczenie odszkodowawcze należne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

50% stawki obliczonej od wartości odszkodowania będącego przedmiotem sprawy (tak jak wg stawki zamieszczonej w tabeli zasady ogólne – wartość przedmiotu sprawy)

o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i za- opatrzenia emerytalnego oraz w sprawach dotyczących podlegania ubezpieczeniom społecznym

180 zł

 

STAWKI MINIMALNE ZA PROWADZENIE SPRAWY W POSTĘPOWANIU APELACYJNYM, ZAŻALENIOWYM I KASACYJNYM

W postępowaniu apelacyjnym przed sądem okręgowym

50% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł

W postępowaniu apelacyjnym przed sądem apelacyjnym

75% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 100% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł

W postępowaniu zażaleniowym przed sądem okręgowym

25% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 50% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł

W postępowaniu zażaleniowym przed sądem apelacyjnym lub Sądem Najwyższym

50% stawki minimalnej, a jeżeli w poprzedniej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł

sprawy z zakresu prawa pracy przed sądem apelacyjnym 

Stawki takie same jak w postępowaniu w I instancji w tych sprawach

W postępowaniu kasacyjnym za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym

75% stawki minimalnej, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 100% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł

W postępowaniu kasacyjnym za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej

50% stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł

W postępowaniu kasacyjnym za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym

50% stawki minimalnej, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat, nie sporządzał i nie wniósł skargi kasacyjnej – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł

w postępowaniu w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia za sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym

75% stawki minimalnej, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem – 100% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł

w postępowaniu w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia za sporządzenie i wniesienie skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

50% stawki minimalnej, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł

w postępowaniu w sprawie stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia za udział w rozprawie przed Sądem Najwyższym

50% stawki minimalnej, a jeżeli ten sam adwokat nie prowadził sprawy przed sądem, od którego prawomocnego orzeczenia wniesiono skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem, nie sporządzał i nie wniósł skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł

 

STAWKI MINIMALNE W POSTĘPOWANIU PRZED TRYBUNAŁEM KONSTYTUCYJNYM

za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz

za stawiennictwo na rozprawie

960 zł

za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz

za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia tej skargi

480

 

Tekst rozporządzenia znajduje się tutaj.