Stawki minimalne w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie określa:

1) stawki minimalne opłat za czynności adwokackie, zwane dalej „stawkami minimalnymi”;
2) wysokość opłat za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości, zwanych dalej „opłatami”.

 

STAWKI MINIMALNE W SPRAWACH KARNYCH I W SPRAWACH O WYKROCZENIA

W sprawie objętej dochodzeniem

360 zł

W sprawie objętej śledztwem

600 zł

W sprawie objętej czynnościami wyjaśniającymi w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

180 zł

Za obronę przed sądem rejonowym w postępowaniu szczególnym

720 zł

Za obronę przed sądem rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia

360 zł

Za obronę przed sądem rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym

840 zł

Za obronę przed sądem okręgowym jako drugą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako drugą instancją

840 zł

Za obronę przed sądem okręgowym jako pierwszą instancją lub przed wojskowym sądem okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed sądem apelacyjnym

1200 zł

Za obronę przed Sądem Najwyższym

1200 zł

Za sporządzenie i wniesienie kasacji w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał sąd rejonowy lub wojskowy sąd garnizonowy

720 zł

Za sporządzenie i wniesienie kasacji w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał sąd okręgowy lub wojskowy sąd okręgowy

1200 zł

za czynności w sprawie o wznowienie postępowania oraz w sprawie o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego

720 zł

za sporządzenie opinii o braku podstaw wniosku o wznowienie postępowania, za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia kasacji oraz braku podstaw do stwierdzenia nieważności orzeczenia w postępowaniu karnym

720 zł

za sporządzenie środka odwoławczego w wypadku, gdy sporządzający nie występuje przed sądem

720 zł

za obronę w sprawach o wydanie wyroku łącznego

240 zł

Powyższe stawki stosuje się odpowiednio do opłat za czynności w postępowaniu karnym i odpowiednio w postępowaniu w sprawach o wykroczenia pełnomocnika powoda cywilnego, pełnomocnika pokrzywdzonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.

za prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie, w tym spraw wynikających z przepisów o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego

240 zł

za dokonanie określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego

Stawkę tę stosuje się odpowiednio do opłat za dokonanie określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego przez pełnomocnika powoda cywilnego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego

UWAGA: suma opłat za obronę lub reprezentowanie jednej osoby przez tego samego adwokata nie może przekroczyć stawki minimalnej.

25% stawki minimalnej przewidzianej za obronę w sprawie, w której ta czynność ma być dokonana

za udział w posiedzeniu sądu dotyczącym przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania oraz rozpoznania zażalenia na zastosowanie lub przedłużenie tego środka zapobiegawczego

UWAGA: suma opłat za obronę lub reprezentowanie jednej osoby przez tego samego adwokata nie może przekroczyć stawki minimalnej.

50% stawki minimalnej

  

STAWKI MINIMALNE ZA OBRONĘ PRZED SĄDEM W POSTĘPOWANIU WYKONAWCZYM

w sprawie o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary

360 zł

w sprawie o wykonanie warunkowo zawieszonej kary

360 zł

w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia

240 zł

za czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz wykonywaniem środków zabezpieczających

240 zł

za prowadzenie sprawy o zatarcie skazania lub ukarania

240 zł

za prowadzenie sprawy o ułaskawienie

480 zł

za pozostałe czynności w postępowaniu wykonawczym

480 zł

  

UWAGA

W sprawach w których rozprawa trwa dłużej niż jeden dzień

stawka minimalna ulega podwyższeniu za każdy następny dzień o 20%

W sprawach za obronę lub reprezentowanie w tym samym postępowaniu kilku osób

pobiera się opłatę od każdej z tych osób

Tekst rozporządzenia znajduje się tutaj.