Stawki minimalne w sprawach w postępowaniu przed sądami administracyjnymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie


Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie określa:

1) stawki minimalne opłat za czynności adwokackie, zwane dalej „stawkami minimalnymi”;
2) wysokość opłat za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości, zwanych dalej „opłatami”.

STAWKI MINIMALNE W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI

W pierwszej instancji w sprawie, w której przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna

Stawkę oblicza się tak jak wg stawki zamieszczonej w tabeli zasady ogólne – wartość przedmiotu sprawy w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych (TUTAJ)

W pierwszej instancji za sporządzenie skargi i udział w rozprawie w sprawie skargi na decyzję lub postanowienie Urzędu Patentowego

1200 zł

W pierwszej instancji w innej sprawie

480 zł

W drugiej instancji za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

75% stawki minimalnej określonej w pierwszym wierszu tabeli, a jeżeli w drugiej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 100% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł

W drugiej instancji za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej

50% stawki minimalnej określonej w pierwszym wierszu tabeli, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam adwokat w drugiej instancji – 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł

W drugiej instancji za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

50% stawki minimalnej określonej w pierwszym wierszu tabeli, a jeżeli nie prowadził sprawy w drugiej instancji ten sam adwokat, nie sporządził i nie wniósł kasacji – 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł

W drugiej instancji w postępowaniu zażaleniowym

240 zł

Tekst rozporządzenia znajduje się tutaj.