Stawki minimalne w sprawach w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w Warszawie – sądem ochrony konkurencji i konsumentów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie


Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie określa:

1) stawki minimalne opłat za czynności adwokackie, zwane dalej „stawkami minimalnymi”;
2) wysokość opłat za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości, zwanych dalej „opłatami”.

  

STAWKI MINIMALNE W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM W WARSZAWIE – SĄDEM OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

W sprawie z zakresu ochrony konkurencji

720 zł

W sprawie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone

120 zł

W sprawie z zakresu regulacji energetyki, telekomunikacji lub transportu kolejowego

720 zł

Za prowadzenie sprawy w postępowaniu ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym oraz do przeprowadzenia i zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej lub innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego

240 zł

Tekst rozporządzenia znajduje się tutaj.