Kto może dokonać wglądu w akta sprawy karnej?

Problem: Kto może dokonać wglądu w akta sprawy karnej?

Ustawa: Ustawa Kodeks Postępowania Karnego – tekst ustawy znajduje się TUTAJNie każdy ma możliwość zajrzenia w akta sprawy karnej. Wszystkie zasady w tej materii regulują odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania karnego.


Art. 156 Kodeks postepowania karnego
§ 1. Stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta sprawy sądowej oraz daje możność sporządzenia z nich odpisów lub kopii. Za zgodą prezesa sądu akta te mogą być udostępnione również innym osobom. Informacje o aktach sprawy mogą być udostępnione także za pomocą systemu teleinformatycznego, jeżeli względy techniczne nie stoją temu na przeszkodzie.

§ 5. Jeżeli nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu państwa, w toku postępowania przygotowawczego stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta, umożliwia sporządzanie odpisów lub kopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kopie; prawo to przysługuje stronom także po zakończeniu postępowania przygotowawczego. W przedmiocie udostępnienia akt, sporządzenia odpisów lub kopii lub wydania uwierzytelnionych odpisów lub kopii prowadzący postępowanie przygotowawcze wydaje zarządzenie. W wypadku odmowy udostępnienia akt pokrzywdzonemu na jego wniosek należy poinformować go o możliwości udostępnienia mu akt w późniejszym terminie. Z chwilą powiadomienia podejrzanego lub obrońcy o terminie końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania przygotowawczego pokrzywdzonemu, jego pełnomocnikowi lub przedstawicielowi ustawowemu nie można odmówić udostępnienia akt, umożliwienia sporządzania odpisów lub kopii oraz wydania odpisów lub kopii. Za zgodą prokuratora akta w toku postępowania przygotowawczego mogą być w wyjątkowych wypadkach udostępnione innym osobom. Prokurator może udostępnić akta w postaci elektronicznej.

§ 5a. W razie złożenia w toku postępowania przygotowawczego wniosku o zastosowanie albo przedłużenie tymczasowego aresztowania podejrzanemu i jego obrońcy udostępnia się niezwłocznie akta sprawy w części zawierającej treść dowodów dołączonych do wniosku, z wyłączeniem dowodów z zeznań świadków, o których mowa w art. 250 stosowanie tymczasowego aresztowania § 2b.Akta sprawy postępowania przygotowawczego (toczy się w prokuraturze)


Zgodnie z ww. przepisem udostępnienie akt postępowania przygotowawczego może nastąpić jedynie stronom (czyli np. podejrzanemu), obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym, jeśli nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu państwa. Co do zasady więc dostępność akt na tym etapie postępowania jest ograniczona, co ma uzasadnienie w konieczności poprowadzenia rzetelnego śledztwa lub dochodzenia, a także odnalezienia i zabezpieczenia dowodów. Za zgodą prokuratora akta w toku postępowania przygotowawczego mogą być w wyjątkowych wypadkach udostępnione innym osobom.Akta sprawy sądowej (sprawa toczy się w sądzie)


Na tym etapie udostępnienie akt postępowania może nastąpić stronom (czyli np. oskarżonemu), obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym. Zauważmy, że tutaj nie ma konieczności wypełnienia przesłanki braku konieczności zabezpieczenia toku sprawy. Jeśli więc jesteś stroną postępowania, masz prawo wglądu do akt sprawy, bez względu na etap postępowania sądowego. Za zgodą prezesa sądu akta te mogą być udostępnione również innym osobom, np. świadkom.Przypominamy, że Kancelaria Adwokacka w Warszawie Adwokat Paulina Pyzia zajmuje się sprawami karnymi.


Więcej informacji można uzyskać kierując zapytanie na adres e-mail: kancelaria@adwokacka.waw.pl