Analiza sprawy oraz dokumentów, przedstawienie możliwych rozwiązań oraz ryzyk, porady prawne, reprezentacja przed organami i sądami wszelkich instancji, przygotowywanie pism procesowych, w tym środków zaskarżenia, umów czy też opinii prawnych, dochodzenie należności od dłużników, stała obsługa firm, bieżące doradztwo związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – to tylko część usług, jakie oferuje kancelaria adwokacka w Warszawie prowadzona przez adwokat Paulinę Pyzię.

Usługi prawne kancelaria kieruje zarówno do klientów indywidualnych, jak i do podmiotów gospodarczych działających nie tylko w Warszawie, ale i na terenie całej Polski. Mogą mieć one charakter jednorazowej, doraźnej pomocy w wybranym obszarze bądź też stałej współpracy (obsługa prawna firm w sprawach związanych z ich bieżącą działalnością) w wymiarze czasowym oraz zakresie czynności ustalonym przed rozpoczęciem współpracy. W ramach prowadzonej praktyki adwokackiej Paulina Pyzia oferuje wsparcie w sprawach regulowanych przez różne dziedziny prawa, tj.:

  1. prawo konsumenckie – sprawy dotyczące wad produktu, rękojmi i gwarancji, nieprawidłowego świadczenia usług, nieprawidłowego wykonywania umów, klauzul niedozwolonych, umów zawieranych przez telefon i Internet (tzw. umowy zawierane na odległość); ocena zasadności roszczeń konsumentów, reprezentowanie konsumentów bądź przedsiębiorców w sprawach spornych (w tym także przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta), przygotowanie regulaminów sklepów oraz serwisów internetowych zgodnie z obowiązującymi regulacjami

  2. prawo cywilne (zarówno procesowe, jak i nieprocesowe) – wsparcie w formie porad, sporządzania pism i wniosków, opiniowania omów, a także reprezentowania interesów klienta w sprawach związanych z roszczeniami własnościowymi, wynikającymi z umów, o dobra osobiste, o wydanie rzeczy, eksmisję, w sprawach spadkowych, sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie; w tym zakresie adwokat udziela również wsparcia w sprawach o tzw. polisolokaty, roszczenia z umów o kredyt, pożyczkę oraz umów leasingu pojazdów

  3. prawo gospodarcze – pomoc przedsiębiorcom na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej; adwokat zapewnia wsparcie przy podjęciu decyzji związanych m.in. z wyborem formy działalności, a także przy rejestracji firmy (spółki), sprawach związanych z jej bieżącym funkcjonowaniem; prawnik zajmuje się ponadto sporządzaniem oraz opiniowaniem regulaminów, wszelkiego rodzaju dokumentacji wewnętrznej firmy, a także umów zawieranych z pracownikami, jak i innymi przedsiębiorcami oraz reprezentowaniem interesów klienta w sporach sądowych

  4. prawo rodzinne – ogół spraw regulujących stosunki prawne majątkowe oraz niemajątkowe w rodzinie; adwokat w tym zakresie zapewnia wsparcie w sprawach o rozwód, separację, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, rozstrzygnięcie kwestii władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi, podział majątku wspólnego małżonków; pomoc kancelarii polega na udzieleniu porad, sporządzeniu pism i wniosków, przygotowaniu procesu sądowego oraz reprezentowaniu klienta w postępowaniu sądowym oraz mediacjach i negocjacjach

  5. prawo karne oraz wykroczeń – oferowane w tym zakresie usługi kancelarii to występowanie zarówno w roli obrońcy, jak i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, przygotowywanie pism procesowych oraz wniosków dowodowych, sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i apelacji, prowadzenie spraw zarówno etapie postępowania przygotowawczego, jak i postępowania procesowego przed sądami wszystkich instancji, reprezentowanie interesów klienta w sprawach o uzyskania odszkodowania za niesłuszne skazanie czy aresztowanie.

Obszarem działań kancelarii jest również:

  1. windykacja należności – zarówno klienci indywidualni, jak i przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie adwokata przy dochodzeniu należności od nierzetelnego klienta bądź partnera biznesowego; kancelaria zajmuje się uzyskiwaniem tytułu wykonawczego, sporządzaniem pozwów o zapłatę, wniosków o wszczęcie egzekucji oraz wezwań do zapłaty; odzyskiwanie należności prowadzone jest zarówno na drodze polubownej (przedprocesowej), jak i procesowej, adwokat reprezentuje też interesy klienta na etapie egzekucyjnym

  2. stała obsługa prawna firm – kancelaria adwokacka służy wsparciem na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym także w formie stałej obsługi przedsiębiorstwa przy sprawach bieżących; usługa obejmuje między innymi doradztwo, sporządzanie pism sądowych, przygotowywanie i opiniowanie umów, regulaminów, reprezentowanie klienta w postępowaniu sądowym oraz administracyjnym, pomoc przy przekształcaniu spółek, prowadzenie spraw pracowniczych, windykacja należności; usługa skierowana jest do firm nie tylko z Warszawy, ale i całej Polski.