Prawo karne reguluje kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione określone w szczególności w kodeksie karnym. Postępowanie karne toczy się przeciwko osobie podejrzanej, podejrzanemu, oskarżonemu, a następnie skazanemu.

Prawo wykroczeń zajmuje się czynami o mniejszym stopniu społecznej szkodliwości aniżeli czyny określone w kodeksie karnym. Sprawy wykroczeniowe toczą się przeciwko obwinionemu.

Adwokat Paulina Pyzia zajmuje się sprawami karnymi i wykroczeniowymi dotyczącymi:

  1. mandatów karnych,

  2. przestępstw i wykroczeń komunikacyjnych, w tym wypadków drogowych,

  3. bezpieczeństwa w ruchu lądowym,

  4. uchylania się od obowiązku alimentacyjnego,

  5. kradzieży,

  6. włamania,

  7. oszustwa,

  8. gróźb karalnych,

  9. stalkingu (nękania),

  10. uszkodzeń ciała.

Adwokat Paulina Pyzia zapewnia kompleksową usługę prawną zarówno w roli obrońcy, jak i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego. Prawnik podejmuje się spraw zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i postępowania procesowego przed sądami wszystkich instancji.

Adwokat przeprowadza analizę sprawy oraz może przygotować pisma i wnioski jak np.: zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, pisma procesowe, wnioski dowodowe, środki odwoławcze jak apelacja czy zażalenie. Adwokat sporządza też prywatne akty oskarżenia.

Prawnik reprezentuje interesy klienta również w sprawach o uzyskania odszkodowania za niesłuszne skazanie czy aresztowanie, a także w sprawach o odroczenia wykonania kary, o udzielenie przerwy w wykonaniu, o warunkowe przedterminowe zwolnienie.