Zamach terrorystyczny – co z wycieczką?

Problem: Zamach terrorystyczny – co z wycieczką?

Ustawa: Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – tekst ustawy znajduje się TUTAJCo się dzieje z wykupioną przez nas wycieczką, jeśli w miejscu destynacji nastąpił zamach terrorystyczny?


Art. 4 pkt 15 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
15. nieuniknionych i nadzwyczajnych okolicznościach – należy przez to rozumieć sytuację pozostającą poza kontrolą strony powołującej się na taką sytuację, której skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania;


Art. 47 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
Podróżny może odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej przed rozpoczęciem imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego. Podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej, bez odszkodowania lub zadośćuczynienia w tym zakresie.


Jeśli chodzi o zamach terrorystyczny niewątpliwie stanowi on nadzwyczajną okoliczność. Dlatego pojawiają się głosy, że można to zdarzenie zakwalifikować jako nieuniknioną i nadzwyczajną okoliczność.


Zgodnie z ww. przepisami w razie zaistnienia właśnie nieuniknionej i nadzwyczajnej okoliczności w miejscu docelowym, do którego mamy się udać na wycieczkę, konsument (podróżny) może odstąpić od umowy, czyli zrezygnować z wycieczki. Dodatkowo można żądać zwrotu wpłat dokonanych na wycieczkę.


Co więcej kwestie związane z wystąpieniem zamachu terrorystycznego w miejscu destynacji mogą także regulować przepisy samej umowy turystycznej, czy też polisy ubezpieczeniowej, jeśli takowa polisa została wykupiona.


Przypominamy, że Kancelaria Adwokacka w Warszawie Adwokat Paulina Pyzia zajmuje się sprawami konsumenckimi, w tym sprawami dotyczącymi usług turystycznych.


Więcej informacji można uzyskać kierując zapytanie na adres e-mail: kancelaria@adwokacka.waw.pl